Writing Is Live Poster, 2013

Writing Is Live Poster, 2013
Credit: C.Thomas-Davison