Consuming urban living in ‘villages in the city’: Studentification in Guangzhou, China

Shenjing He
Sun Yat-sen University